“Liberalul Ben-Oni Ardelean vrea Muzeu al Revoluţiei la Timişoara” – articol Timpolis

Proiect cu copy-paste

Ben-Oni Ardelean susţi­ne că a fost contactat pe inter­net de o persoană din Sta­tele Unite şi că persoana care i-a trimis mail-ul i-a scris că i-ar plăcea ca fiii săi să aibă ce ve­dea în Timi­şoara. Şi ce s-a gân­dit Ben-Oni Ardelean să le ara­te copiilor americanului la Ti­mişoara? Un muzeu al Revo­lu­ţiei. Mai mult, candidatul la parlamentare sus­ţine că „româ­nii au fost extrem de încântaţi de această idee” şi au început să strângă o listă cu donaţii şi semnături pentru ini­ţierea aces­tui proiect. „Ceea ce îmi doresc este să existe un mu­zeu cum es­te cel al Holo­caus­tu­lui din Is­rael. Cred că Ti­mişoa­ra este un brand interna­ţio­nal al luptei pen­tru demnitate şi liber­tate. Un asemenea proiect ar însem­na mult pentru turism şi pentru valorificarea cultu­rii”,afirmă Ben-Oni Ardelean.

Această idee este susţinută şi de Horia Cristian, deputat P.N.L. în funcţie şi candidat pentru acelaşi loc în Colegiul 1 Timişoara. „Cred că un ase­menea muzeu ar reprezenta istoria oficială a Revoluţiei. Din mărturii se poate creiona o altă faţă a acesteia. Nu susţin o teorie a conspiraţiei, însă cred că s-au făcut foarte multe gre­şeli în ceea ce priveşte relata­rea evenimentelor de atunci”.

Ce spune, însă, Traian Orban, care conduce actualul Muzeu al Revoluţiei de la Timi­şoara? Contactat de TIMPOLIS, acesta a declarat doar că se abţine de la orice fel de co­mentarii pe această temă…

Forţa Civică: “Memorialul Revoluţiei nu este un pretext de propagandă ieftină”

Forţa Civică Timiş, repre­zentată în cursa electorală pen­tru Colegiul 1 Senat de Teodor Mărieş, vicepreşedinte al Aso­ciaţiei “21 Decembrie 1989”, dezaprobă propaganda electo­rală pe tema înfiinţării unui nou Muzeu al Revoluţiei, pe care o consideră o “iniţiativa populis­tă”, care “şterge cu buretele anii de eforturi ai actualului Memorial al Revoluţiei, proiect care defineşte pe deplin ceea ce a însemnat şi înseamnă istoric şi moral evenimentele din Decembrie 1989”.

F.C. Timiş acuză că Ben-Oni Ardelean, “candidatul lati­fundiar al U.S.L.”, se foloseş­te de această temă în condiţiile în care acest muzeu există şi este depozitarul nu doar al fo­to­gra­fiilor, ci şi a întregii arhive a documentelor cu valoare istori­că, politică şi morală: “Iniţia­tiva acestuia este o palmă dată pes­te obrazul celor care şi-au dedi­cat ultimii 23 de ani pentru con­strucţia şi menţinerea Me­mo­­ria­lului Revoluţiei”. Repre­zen­tan­ţii F.C. Timiş declară că pun sub semnul întrebării iniţia­tiva libe­ralului şi pentru că este aliat cu P.S.D.,“partid care a făcut pre­siuni politice asupra Memoria­lului Revoluţiei şi a eforturilor preşedintelui aces­tuia”, Traian Orban, şi a colabo­ratorilor săi ca­re, ani de zile, au luptat pen­tru aflarea ade­vărului despre vinovaţii crime­lor săvârşite în Timişoara, în Decembrie 1989.

“Fără ruşine faţă de toate acestea, Ben-Oni Ardelean se foloseşte … [citeşte continuarea]

Un comentariu pana acum.

  1. ion spune:

    Domnule da ce rău o duc pastorii…are 14 terenuri și 2 mașini de lux ”săracul de el”!!! Acest Ben Oni vrea doar să se îmbogățească!